InclinometerAccelerometer

~~~ 角度、加速度感應器 ~~~  

 

測量範圍

解析度

mV output

NB3

±10° (±20°)

<0.001°

 mV output

N2

N3

N4

±10°

±30°

±70°

<0.001°

<0.005°

<0.005°

 2.5V±2V output

NA2-05

NA2-10

NA3-30

NA4-45

NA4-70

±5°

±10°

±30°

±45°

±70°

<0.001°

<0.002°

<0.005°

<0.01°

<0.01°

NG…

NG…I

NG…U

( mV )

( 4…20mA )

( 0…5V )

±10°

±30°

±80°

<0.001°

<0.005°

<0.005°

 單軸


SB1I ... (4...20mA)
SB1S
...
(2.5V ± 2V with
              Hi-Lo open collector
              output switch
)
SB1U
... (2.5V±2V)

雙軸

SB2I ... (4...20mA)
SBG2U
... (2.5V ± 2V)

  三軸

SBG3I ... (4...20mA)

 

SB360 ... (360° / RS485)

Static Accelerometer

( 1g = 90°)

B1

B2

B3

± 3g

± 10g

± 50g

< 0.001g

< 0.005g

< 0.01g

Dynamic Accelerometer

( 1g = 9.81m /s2)

BDK3

BDK10

BDK100

± 3g

± 10g

± 100g

< 0.001g

< 0.005g

< 0.01g

 放大器

NV 4a

NV 6a

NV 8a

( ±4V )

( 4…20mA )

( 2.5 ± 2V )

XB...

SB外殼的另一替代品,堅固、可承受高壓、防水及防腐蝕。

SC485B

RS232 / RS485 介面轉換器

SW3

多軸角度感應器和加速度感應器組裝用之立方體外殼。

SBS1U

內含一只高感度之伺服式角度感應器(±1°)及放大器的 Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號為 ±5Vdc

 

擎罡實業有限公司     Tel: (02) 8228-0658     Fax: (02) 8228-0659     email: tope@ms1.hinet.netmail.gif (10757 bytes)